بر رهگذرت بسته ام از دیده دو صد جوی
تا بو که تو چون ســرو خرامان به در آیـی

کمک های پیوند به دویست رسید.

این دستاورد حاصل تلاش گروهی اعضای پیوند و حمایت های همه دوستانی است که با قطره های کمک هایشان دریای انسانیت را پر کردند.
نهال کوچکی که با یک برگ کاشته بودیم، اکنون دویست گلبرگ دارد.
این درخت گرچه بار داده است، این درخت گرچه بار داده است، ولی هم‌چنان نیاز به مراقبت دارد.
امیدواریم با کمک های شما دوستان به زودی تعداد کمک های پیوند را بیشتر و بیشتر کنیم.